Monthey: Switzerland

Go upward to Switzerland

People from this place

  • Emile Magistris LoN Registry (LoN Office Keeper) / LoN Registry (LoN Clerk) / LoN Registry (LoN Clerk)
  • Germaine Ida Tschirren nĂ©e Cottet LoN Publications Service (LoN Clerk) / LoN Publications Service (LoN Clerk) / LoN Publications Service (LoN Clerk)